Προστασία δεδομένων


Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Είναι πολιτική αλλά και αυτοδίκαια συμβατική υποχρέωση της εταιρείας CERT1 να διασφαλίσει τη προστασία όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πελατών της.  Ο φορέας ελέγχου είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των πληροφοριών, που λαμβάνονται ή δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των ελέγχων.  Ο φορέας ελέγχου είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον πελάτη, εκ των προτέρω, σε σχέση με τις πληροφορίες που σκοπεύει να θέσει σε δημόσια χρήση.

Εκτός των πληροφοριών που ο πελάτης διαθέτει δημοσίως, όλες οι άλλες πληροφορίες που διατίθενται από τον πελάτη με σκοπό τη διεξαγωγή των ελέγχων θεωρούνται εμπιστευτικές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορέας ελέγχου είναι υποχρεωμένος από νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις του να διαθέσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται, εκτός της περίπτωσης που αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

Πληροφορίες για τον πελάτη που συγκεντρώνονται από τρίτες πηγές, διαχειρίζονται έως εμπιστευτικές.

Δήλωση Αμεροληψίας και Ακεραιότητας

 • Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του προσωπικού του φορέα και στο πεδίο που καλύπτει η εργασία τους είναι πλήρως καθορισμένες.
 • Είναι πολιτική της εταιρίας CERT1 να μην εμπλέκεται σε οποιασδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αμεροληψία, λειτουργική ακεραιότητα, κρίση και ικανότητα της.
 • Το προσωπικό, οι συνεργάτες και η διοίκηση του φορέα δε θα δέχονται οποιουδήποτε τύπου χρηματισμού ή πίεσης που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά και τη τεχνική τους κρίση και δε θα εκτίθενται σε οποιαδήποτε, εσωτερική ή εξωτερική πίεση ή σχέση (εμπορικής ή οικονομικής ή άλλης φύσεως) που μπορεί να έχει αντίκτυπο στη ποιότητα της εργασίας τους στη τεχνική τους κρίση ή στη φήμη του φορέα.
 • Ο φορέας ελέγχου οφείλει να είναι ανεξάρτητος από τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Ο φορέας ελέγχου, το προσωπικό του και οι συνεργάτες του, δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της κρίσης και την ακεραιότητα τους σε σχέση με το αντικείμενο επιθεώρησης. Συγκεκριμένα δεν εμπλέκονται στον σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, αγορά, ιδιοκτησία, χρήση ή συντήρηση των επιθεωρούμενων αντικειμένων (εξοπλισμού).
 • Ο φορέας ελέγχου δεν αποτελεί μέρος νομικής οντότητας η οποία εμπλέκεται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της κρίσης και την ακεραιότητα τους σε σχέση με το αντικείμενο επιθεώρησης. Συγκεκριμένα δεν εμπλέκεται στον σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, αγορά, ιδιοκτησία, χρήση ή συντήρηση των επιθεωρούμενων αντικειμένων.
 • Ο φορέας ελέγχου δεν συνδέεται καθ' οιοδήποτε τρόπο με οντότητα νομικής μορφής, η οποία εμπλέκεται στον σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, αγορά, ιδιοκτησία, χρήση ή συντήρηση των επιθεωρούμενων αντικειμένων.
 • Η αμοιβή του φορέα και των ελεγκτών είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμα του έλεγχου που διενεργούν.
 • Επαφή

  CERT1
  Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

  216 800 8041
  6943906353
  216 800 8042

  © 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα