Κατηγοριοποίηση καταλυμάτων και ξενοδοχείων

 

ΘΕΜΑ:  Πιστοποίηση για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

1.    Σε ποιούς αναφέρεται  ;

Όλα  τα  τουριστικά καταλύματα , δηλαδή ξενοδοχεία ,ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια , διαμερίσματα / ΕΕΔΔ  και αφορά
τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα.

2.    Τι είναι το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων  ;

Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση.

Το σύστημα κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα σε κατηγορίες αστέρων (για τα ξενοδοχεία ) και κλειδιών ( για τα  ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια)  , περιλαμβάνει  τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατηγοριοποίησή τους .

3.    Ποιός μπορεί να κάνει την κατάταξη των  τουριστικών καταλυμάτων  ;

Το σύστημα κατάταξης για τα ξενοδοχεία  και  τα  ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια , μπορεί να το κάνουν μόνον  εξουσιοδοτημένοι φορείς πιστοποίησης  .

Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων
και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

4.    Είναι υποχρεωτική η κατηγοριοποίηση των  τουριστικών καταλυμάτων  ;

ΝΑΙ είναι υποχρεωτική και μάλιστα η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2017 . Πέρα αυτού του χρονικού ορίου , όσα καταλύματα δεν έχουν  πάρει την κατηγοριοποίηση  θα μείνουν εκτός νομιμότητας με ότι αυτό συνεπάγεται .

5.    Υπάρχει νομοθετική υποχρέωση   ;

Σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων:

απαιτείται η ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους το αργότερο έως 31/12/2017.
Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία  των Τουριστικών καταλυμάτων αναφέρεται στα ακόλουθα ΦΕΚ  :

Υπηρεσίες Επιθεώρησης Κατάταξης σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης (ΥΑ αριθ. 219/08-01-2015), σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών με αριθ. 216/08-01-2015 και αριθ. 21185/13-10-2014, αντίστοιχα.

6.    Τι περιλαμβάνει η διαδικασία κατάταξης   ;

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που
ορίζει η σχετική νομοθεσία αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος.

Το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001)την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Επί παραδείγματι, εγκατάσταση-εφαρμογή-λειτουργία πριμοδοτούν την συνολική βαθμολογία με 100-200 μόρια αναλόγως του Συστήματος.

Κατά αυτόν τον τρόπο τα Τουριστικά Καταλύματα μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους, μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία - κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία).

7.    Τι σκοπό έχει  η νέα διαδικασία κατάταξης   ;

Το σύστημα κατάταξης έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των τουριστών και την αναβάθμιση της  ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Τα νέα κριτήρια δίνουν έμφαση στις υπηρεσίες παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος.Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις
υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια. Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την
κατηγορία των τεσσάρων κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο κλειδιών.
Κάθε ΕΕΔΔ κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες αυτές, εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την CERT1   για περισσότερες πληροφορίες ή   στέλνοντας email στο info@cert1.gr.