Πιστοποίηση Ανάκτησης Ατμών Αντλιών Βενζίνης

Η Cert1 προχώρησε στον έλεγχο για την Πιστοποίηση Ανάκτησης Ατμών Αντλιών Βενζίνης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Βέροιας.

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας ελέγχου είναι να επαληθευτεί ότι το σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης Σταδίου II είναι συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 16321-2, Μέθοδος Β, για τη μείωση των εκπομπών διαφόρων επικίνδυνων οργανικών ενώσεων (VOCs) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφοδιασμού καυσίμου και η απόδοση του συστήματος ανάκτησης ατμών stage II σε διανομέα πρατηρίου υγρών καυσίμων

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με εξειδικευμένο εξοπλισμό .