Πιστοποίηση Περονοφόρου

Η Cert1, με τον έμπειρο επιθεωρητή της, κ. Παύλο Βλάσκο πραγματοποιεί ελέγχους σε ανυψωτικά μηχανήματα, όπως τα περονοφόρα, για λογαριασμό μεγάλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου ανυψωτικών περονοφόρων. Οι ελέγχοι αυτοί εκτελούνται με στόχο την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ασφαλείας. Μέσω αυτών των ελέγχων εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον εργασίας.

Τηρώντας τον υποχρεωτικό έλεγχο και επανέλεγχο βάσει της κρατικής διαδικασίας διασφαλίζεται η ασφαλή και καλή λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος και προστατεύει το ανθρώπινο δυναμικό που το χρησιμοποιεί, εκπληρώνοντας παράλληλα τη νομική υποχρέωση της ιδιοκτησίας.

Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται είναι υποχρεωτικό βάσει νόμου. Η έλλειψη ελέγχου του ανυψωτικού μηχανήματος και η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων επιφέρει επιβολή προστίμου ανά περίπτωση.

Η επιθεώρηση από την Cert1 διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων.