Έλεγχος και Πιστοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ( ΞΕΕ ) , αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων και την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προυποθέσεων Κατάταξης .

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Ταξινομήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων Ξενοδοχείων & Ε.Ε.Δ.Δ
Ταξινομήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων Ξενοδοχείων & Ε.Ε.Δ.Δ
Ταξινομήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων Ξενοδοχείων & Ε.Ε.Δ.Δ
Ταξινομήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων Ξενοδοχείων & Ε.Ε.Δ.Δ

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Η επιθεώρηση του τουριστικού καταλύματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων . 

Η κατάταξη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες) σε κατηγορίες αστέρων πραγματοποιείται ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές της και το σύστημα κατάταξης για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία) περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που αφορούν σε δομές, εξοπλισμό-υλικοτεχνική υποδομή, amenities και παροχές (σε είδος ή υπηρεσιών). 

Κάθε κατάλυμα υποχρεούται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να καταταχθεί σε μία από τις κατηγορίες, εφ’ όσον πληροί τις προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην συγκεκριμένη κατηγορία, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια - κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος. 

  • Αρμόδιος για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων φορέας, ο οποίος τηρεί και μητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). 

Η κατάταξη Μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες) σε κατηγορίες κλειδιών πραγματοποιείται ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές της και το σύστημα κατάταξης για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία) περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που αφορούν σε δομές, εξοπλισμό-υλικοτεχνική υποδομή, amenities και παροχές (σε είδος ή υπηρεσιών) - κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιου. 

  • Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), ορίζεται η οικεία κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 

Σημαντική προϋπόθεση κατα την αρχική μας επικοινωνία , για τον αρχικό έλεγχο μας ώστε να προχωρήσουμε στην σύνταξη προσφοράς και να ξεκινήσει η διαδικασία : 

  • Διαβεβαιώνουμε οτι υπάρχει Ε.Σ.Λ ή γνωστοποίηση λειτουργίας τουρ. καταλύματος . 

Όσον αφορά τα σχέδια: 

  • Για μεν αδειοδοτημένο (με ΕΣΛ) μέχρι την έκδοση του Ν.4276/2014 κατάλυμα, τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) σχέδια, όπως και ενδεχόμενες σχετικές βεβαιωτικές πράξεις υπαγωγής του καταλύματος σε ρύθμιση πολεοδομικής τακτοποίησης/νομιμοποίησης, που συνοδεύουν το Ε.Σ.Λ.
  • Για δε νέο κατάλυμα (δηλαδή αδειοδοτημένο με ΕΣΛ μετά την έκδοση του Ν.4276/2014) τα αντίγραφα σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης.