Πιστοποίηση Αυτοκινούμενου Γερανού σε Αιολικό Πάρκο

H Cert1 πραγματοποίησε με επιτυχία τον έλεγχο της πιστοποίησης με τις απαιτούμενες δοκιμές για  Αυτοκινούμενο Γερανό σε Αιολικό Πάρκο με ανεμογεννήτριες.

Η διαδικασία πιστοποίησης προορίζεται ώστε να διασφαλίζει ότι ο αυτοκινούμενος γερανός πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας.

Η χρήση αυτοκινούμενων γερανών σε αιολικά πάρκα είναι συνηθισμένη για την κατασκευή, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των αιολικών πύργων και των ανεμογεννητριών. Οι αυτοκινούμενοι γερανοί παίζουν σημαντικό ρόλο στις εργασίες ανύψωσης βαριών φορτίων, όπως των αντιανεμικών κορυφών, των ανεμογεννητριών, και των κομματιών των πύργων.Συνήθως υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας και πρότυπα κατασκευής, και οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση για να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα.

Κατα τον έλεγχο της Cert1 , ο γερανός πραγματοποίησε δοκιμές ασφαλείας και λειτουργίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και είναι ασφαλής για χρήση .

Πληρούσε όλες τις απαιτήσεις και εκδόθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που επιβεβαιώνει την ασφάλεια και τη συμμόρφωσή του προς τα πρότυπα.